E-Sertifika Programları Yönergesi

e-Sertifika, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler için Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi bünyesinde hazırlanan sertifika programlarını içerir. Bu kapsamda, güncel bilimsel gelişmeler ve sektörel gereksinimler gözetilerek, geniş bir yelpazede çok sayıda sertifika programı katılımcılara sunulur. e-Sertifika Programları her yıl; Güz, Bahar ve Yaz olmak üzere üç ayrı dönemde açılır. Uzaktan öğretim yöntemine göre tasarlanan e-Sertifika Programlarında dersler https://esertifika.mgu.edu.tr üzerinden online olarak gerçekleştirilir. Bu sayede, herkes için, her zaman, her ortamda öğrenme ve kişisel gelişim fırsatı sunulur. Siz de e-Sertifika programlarından birine katılarak, bu fırsattan yararlanabilir; hayatınızda yeni bir kapı açabilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönerge, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi e‐sertifika programlarında uygulanacak usul ve esasları düzenler. 

 Dayanak 

 MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3üncü ve 12nci maddelerine ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun 5inci ve 21inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar 

 MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönergede geçen; a) E‐Sertifika Programı: Açık ve uzaktan öğrenme yoluyla yürütülen belirli bir alanda kişisel gelişim ve kariyer odaklı ve kısa süreli öğretim programını, 

b) MGUZEM: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini, 

c) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Rektörlük: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünü, 

d) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu, 

e) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim‐Öğretim Esasları

E- Sertifika programı açılması 

MADDE 4 ‒ (1) E-sertifika programları MGUZEM Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile açılır. Programlarda UZEM Yönetim Kurulu’nun programa özel belirlemiş olduğu başarı şartını sağlamak gereklidir. 

Öğretim süresi 

MADDE 5 ‒ (1) E-sertifika programının süresi MGUZEM Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. E-sertifika programları; Güz, Bahar ve Yaz olmak üzere bir yılda 3 dönemde yürütülür. 

Ders materyalleri 

MADDE 6 ‒ (1) Öğrenme ortamları olarak uzaktan öğretim teknoloji ve yöntemlerine göre hazırlanmış e-kitap veya ders notları, videolar ve bilgi-iletişim teknolojilerine dayalı e‐öğrenme materyalleri kullanılır. Ders malzemeleri “e‐sertifika programları web sitesi”nde yayınlanır. E-sertifika programının güncellenmesi veya kapatılması 

MADDE 7 – E-sertifika programının güncellenmesinde veya kapatılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kayıt ve Kayıt Yenileme

Kayıt 

MADDE 8 ‒ (1) E-sertifika programlarına kaydolabilmek için gerekli genel koşullar şunlardır: 

a) Programın duyurusunda istenen şartları sağlamak, 

b) Program ücretini ödemek. 

(2) E-sertifika program kaydına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından özel koşullar belirlenebilir. 

(3) Kayıtlı olduğu e-sertifika programında başarılı olamayan öğrenci, Yönetim Kurulunun belirlediği kayıt ücretini her seferinde yatırmak şartıyla, aynı e-sertifika programına, başarılı olana kadar, program devam ettiği sürece yeniden kayıt yaptırabilir. 

(4) E-sertifika programına kaydolan öğrenciler, Üniversite diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin sahip olduğu öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(5) E-sertifika programlarına ücretini ödeyerek kayıt yaptıran öğrenciye programa katılmaması veya programdan ayrılması durumunda ücret iadesi yapılmaz. Ancak, adayın kayıt ücretini yatırdığı halde e-sertifika programına kabul edilmemesi durumunda veya e-sertifika programının Üniversiteden kaynaklı bir sebeple açılmaması veya kapanması durumunda, adayların başvuru sırasında yatırdıkları ücret talep dilekçesine binaen iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sınav Esasları ve Değerlendirme

Sınav esasları 

MADDE 9 – (1) Senato tarafından kabul edilen “E‐Sertifika Programları Sınav Uygulama Kılavuzu” doğrultusunda; e-sertifika programlarının sınavlarının yapılacağı tarih, saat, oturum sayısı, sınav merkezleri, sınav şekli, “Sınavda Uygulanacak Kurallar” vb. hususlar MGUZEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sınavların en üst yetkilisi ve sorumlusu Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörüdür. Sınavların koordinasyon ve uygulamasını, Rektör adına MGUZEM Müdürlüğü yürütür. 

(2) Her e-sertifika programı için dönem sonu sınavı yapılır. 

(3) Sınavı Üniversite kampüsünde yapılacak e-sertifika programları için, MGUZEM tarafından her öğrenciye sınav giriş belgesi düzenlenir. Öğrenci, sınava girebilmek için MGUZEM tarafından belirlenen belgeleri yanında bulundurmak ve görevliler tarafından istendiğinde göstermek zorundadır. Bu belgelerden birinin eksik olması durumunda bile öğrenci sınava giremez. Öğrenci sınava girmiş olsa dahi, sonradan tespit edilen bir usulsüzlükte öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. 

(4) “Sınav Giriş Belgesi” ve “Sınavda Uygulanacak Kurallar” internet üzerinden yayımlanır. “Sınav Giriş Belgesi” öğrencinin adresine gönderilmez. 

(5) Sınavda sorulan soruların kapsamı, açık ve uzaktan öğretim teknoloji ve yöntemlerine göre hazırlanmış e-kitap/ders notları ve/veya e‐öğrenme içerikleriyle sınırlıdır. 

(6) Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenci için telafi/mazeret sınavı yapılmaz. 

Sınav engel durumları 

MADDE 10 – (1) Sınav engel durumu olan öğrenci, e-sertifika programına kayıt yaptırırken engelini beyan etmek durumundadır. Sağlık Kurulu Raporu ile yapılan başvuru neticesinde öğrencinin durumu MGUZEM Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Kayıt yaptırmasında sakınca olmadığına karar verilerek kaydını yaptıran öğrencinin sınavının öğrencinin engel durumuna uygun yapılmasından MGUZEM Müdürlüğü sorumludur. 

(2) E-sertifika programına kayıt yaptırdıktan sonra sınav engel durumu meydana gelen öğrenci, dilekçe ve ekindeki Sağlık Kurulu Raporu ile durumunu MGUZEM Müdürlüğüne bildirir. Öğrencinin durumuna ilişkin kararı MGUZEM Yönetim Kurulu verir. 

Değerlendirme 

MADDE 11 – (1) Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Her e-sertifika programında başarı notu, dönem sonu sınavı puanıdır. Bir programda başarılı sayılabilmek için sınavda 100 puan üzerinden en az 60 puan almak gerekir. MGUZEM Yönetim Kurulunca gerekli görülen durumlarda e-sertifika programlarına özel asgari başarı puanı belirlenebilir. 

(2) Dönem sonu sınavından başarılı sayılmak için belirlenmiş notu alan öğrenci e-sertifika programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Sınav Sonuçları e-sertifika programları web sitesinde yayınlanır, ayrıca öğrencinin adresine gönderilmez. 

(3) Sınavı geçersiz sayılan, sınava katılmayan veya sınavdan başarılı sayılmak için gerekli notu alamayan öğrenci başarısız kabul edilir ve sertifika alamaz. Bu durumdaki öğrenciler Yönetim Kurulunun belirlediği kayıt ücretini her seferinde yatırmak şartıyla, aynı e-sertifika programına, başarılı olana kadar, program devam ettiği sürece yeniden kayıt yaptırabilir veya dönem sonu yapılan sınav için Yönetim Kurulunun belirlediği kayıt ücretini her seferinde yatırmak şartıyla, aynı e-sertifika programında, başarılı olana kadar, program devam ettiği sürece sınava girebilir. 

(4) Dönem sonu sınavında başarılı olan öğrenci sertifika almaya hak kazanır. Hazırlanan sertifika belgeleri elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla kişiye teslim edilir. 

(5) Sınava/sınav sorularına itirazlar, sınavın yapılışını takip eden 5 iş günü içinde yazılı olarak MGUZEM Müdürlüğüne yapılır. Bu itirazlar, MGUZEM Yönetim Kurulunca, itiraz süresinin bitimini takip eden 7 iş günü içerisinde değerlendirilerek yazılı olarak yanıtlanır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. 

(6) Sınav sonuçlarına maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak yapılır. Sınav sonuçlarına yapılan maddi hata itirazları, MGUZEM Yönetim Kurulunca, itiraz süresinin bitimini takip eden 7 iş günü içerisinde değerlendirilerek yazılı olarak yanıtlanır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. 

(7) Sınava ilişkin kayıtlar ve sınav tutanağı 2 yıl süreyle saklanır.

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer Hususlar 

MADDE 12- (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda Yönetim Kurulu Kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13- (1) Bu Yönerge, Senatonun onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.